Правила користування
Херсонською обласною бібліотекою для дітей

Затверджені 02 січня 2004 р.

1. Загальні положення

1.1. Правила користування Бібліотекою розроблено відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (із змінами і доповненнями), Типовими правилами користування бібліотеками в Україні (із змінами і доповненнями), Конвенцією ООН про права дитини, Статутом Херсонської державної обласної бібліотеки для дітей.

1.2. Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації, навчальні заклади, дитячі колективи мають право на користування документально-інформаційними ресурсами Бібліотеки.

1.3. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами на обслуговування в Бібліотеці, що й громадяни України.

1.4. Бібліотечне обслуговуваня здійснюється на абонементі, у читальному залі, через міжбібліотечний абонемент та дистанційне обслуговування за допомогою засобів телекомунікації, а також шляхом організації бібліотечних пунктів та виїзних читальних залів.

2. Права користувачів бібліотеки

2.1. Основним документом, що дає право на користування фондами Бібліотеки у відділах обслуговування є “ Квиток користувача “.

2.2. Неповнолітні громадяни віком до 16 років (дошкільники та учні 1-9 класів), їхні батьки, а також фізичні та юридичні особи, які займаються проблемами дитячої літератури та читання, мають право користуватись фондами бібліотеки через систему читальних залів безкоштовно.

2.3. Громадяни, які не є основними користувачами Бібліотеки (учні 10 – 12 класів, студенти та інші категорії), а також громадяни, які тимчасово проживають у місті або поза межами мікрорайону обслуговування, можуть користуватись читальними залами безкоштовно, а абонементами – під заставу.

2.4. Юридичні особи користуються фондами Бібліотеки на основі відповідних договорів.

2.5.Користувачі Бібліотеки мають право:

  • на консультаційну допомогу в процесі пошуку та вибору джерел інформації;
  • отримувати інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
  • брати у тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки;
  • отримувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент;
  • користуватись іншими видами послуг, у тому числі на платній основі (див. Положення про платні послуги ХОБД)

2.6. Користувачі Бібліотеки також мають право:

  • брати участь у всіх заходах, які проводить Бібліотека;
  • входити до складу Бібліотечної ради;
  • висловлювати свою думку про діяльність Бібліотеки і окремих працівників;
  • вносити пропозиції щодо покращання роботи Бібліотеки, вдосконалення її структури.

2.7. Читач має право на комфортні умови користування бібліотечною книгою та отримання інформації.

2.8. Правом пріоритетного інформаційно-бібліографічного обслуговування користуються діти, що займаються науковою, науково-дослідною роботою, члени секцій МАН України, переможці міжнародних, республіканських конкурсів, змагань, олімпіад, а також діти, які займаються літературною, технічною творчістю, творчо обдаровані тощо.

3. Обов'язки користувачів бібліотеки

3.1. Користувачі зобов'язані дотримуватись Правил користування Бібліотекою, та Правил користування окремими структурними підрозділами бібліотеки.

3.2. Користувачі, які порушили Правила і нанесли збитки Бібліотеці, повинні компенсувати їх таким чином:

3.2.1. При втраті або пошкодженні документів з фонду Бібліотеки :

  • замінити його аналогічним чи документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним;
  • при неможливості заміни – відшкодувати його вартість у 2-5 кратному розмірі ринкової вартості втраченого документа на момент розрахунку;

3.2.2. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА, користувач за домовленістю з бібліотекою–фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним або внести грошове відшкодування вартості документа, яка визначається бібліотекою–фондоутримувачем у залежності від його цінності.

3.2.3. За втрату або псування документів з фонду Бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2.4. Користувач, який порушив Правила користування бібліотекою або її структурного підрозділу, за рішенням Ради при директорі позбавляється права відвідування Бібліотеки на строк від 1-го місяця до 1-го року, а в разі повторного порушення - назавжди.

3.2.5. У випадку пошкодження майна Бібліотеки користувачі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. (Цивільний кодекс України, ст. 13, 14, 446, 447).

3.3. Користувач зобов'язаний:

  • при одержанні документів перевірити їх кількість та цілісність і, при наявності будь-яких пошкоджень, дефектів попередити про це бібліотекаря, який в даному випадку повинен зробити на документах відповідну позначку, в іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач;
  • дбайливо ставитись до документів з фонду Бібліотеки: не робити в них позначок, не виривати і не згинати сторінки, не виносити з приміщення Бібліотеки (відділу) документи, якщо вони не записані у читацький формуляр, повертати їх у визначені строки;
  • розписатися за кожний отриманий документ (крім дошкільників та учнів 1 – 4 класів) в читацькому формулярі;
  • дбайливо ставитись до майна Бібліотеки;
  • не порушувати розстановку фонду у відділах з відкритим доступом до нього;
  • не вносити в приміщення Бібліотеки, без відповідного дозволу, книги та інші документи, які їй не належать;
  • залишати верхній одяг, сумки, портфелі, пакети у гардеробі Бібліотеки;
  • ввічливо спілкуватись з персоналом бібліотеки та її відвідувачами, не чинити дій, які можуть зашкодити роботі бібліотекаря та користувачів бібліотеки;
  • отримати дозвіл зав.відділом, або ж адміністрації Бібліотеки на аудіо, відеозапис та фотографування у приміщенні бібліотеки;
  • дотримуватись тиші і виконувати правила поведінки в приміщенні Бібліотеки. Особи в нетверезому й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

4. Права бібліотеки

4.1 Бібліотека має право:

  • розробляти та затверджувати на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні “Правила користування Бібліотекою“;
  • визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;
  • визначати джерела комплектування своїх фондів;
  • встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Бібліотеки;
  • визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотеки, а також розміри грошової застави;
  • визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами;
  • позбавляти окремих користувачів права відвідування бібліотеки у порядку, визначеному даними Правилами, у разі їх (Правил) порушення;
  • робити у встановленому порядку запити за вимогами користувачів на документи з фондів інших бібліотек;
  • захищати створені нею бази даних, інші об'єкти інтелектуальної власності згідно із чинним законодавством.

5. Обов'язки Бібліотеки з обслуговування користувачів

5.1 Бібліотека зобов'язана:

  • ознайомити користувача з “Правилами користування Бібліотекою“;
  • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т. ч. додаткові за окрему плату;
  • створювати комфортні умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібних документів;
  • вивчати та максимально задовольняти запити користувачів (не допускається використання Бібліотекою відомостей про користувачів без їхньої згоди та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової);
  • дбати про культуру обслуговування користувачів;
  • формувати у користувачів потребу в книзі, інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
  • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;
  • задовольняти, за бажанням читачів, потреби в створенні при Бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами, гуртків;
  • ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
  • звітувати перед громадськістю та користувачами Бібліотеки.

6. Порядок запису користувачів у бібліотеку

6.1. Право на користуваня відділами Бібліотеки надає “Квиток користувача“. (Див. Інструкцію про порядок видачі “Квитка користувача” ОБД)

6.2. Отримати Квиток користувача можна у Секторі обліку та реєстрації користувачів Бібліотеки при запису або перереєстрації.

6.3. У разі втрати "Квитка користувача" користувач повинен заявити про це в бібліотеку і отримати дублікат "Кватка користувача", відшкодувавши його вартість.

6.4. Діти і підлітки до 16 років записуються (перереєстровуються) в Бібліотеку на підставі паспорта або іншого документа , що його замінює, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

6.5. Записуючись у відділи Бібліотеки, користувач повинен ознайомитись з Правилами користування Бібліотекою і підтвердити своїм підписом у читацькому формулярі зобов'язання їх виконувати.

6.6. У разі зміни місця проживання, прізвища або інших особистих даних користувач повинен повідомити про це Бібліотеку.

7. Правила користування абонементами

7.1. Абонемент (форма індивідуального обслуговування) здійснює видачу читачеві документів для використання поза Бібліотекою на певний строк і за певних умов. Склад фондів абонементів визначається фахівцями Бібліотеки. Довідкові, енциклопедичні, рідкісні та цінні видання, рукописи, книги з колекцій, документи, що надійшли в обмеженій кількості примірників, твори друку, отримані по МБА, а також підшивки газет і журналів, компакт-диски, CD-ROMи додому не видаються. Ними користуються лише в читальних залах.

7.2. Право користування абонементом безкоштовно мають користувачі, що проживають в мікрорайоні обслуговування Бібліотеки при наявності постійного "Квитка користувача". Інші групи користувачів (див. п. 2.3. Правил) можуть користуватись абонементом під заставу.

7.3. Цінні видання, а також видання, представлені в обмеженій кількості, з фондів абонементів видаються всім без виключення користувачам під заставу у відповідності з “Положенням про видачу користувачам Бібліотеки документів під заставу”. За дітей грошову заставу вносять батьки або особи, під наглядом яких вони перебувають.

7.4. Користувач має право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів на термін до 15 днів. Під заставу користувач може отримати не більше 3 документів строком на 10 днів.

7.5. Строк користування документами на прохання користувача (в т. ч. по телефону) може бути подовжено до 30 днів, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

7.6. За кожний одержаний на абонементі документ користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

7.7. Користувач має право виносити за межі Бібліотеки лише ті документи, які записані у читацькому формулярі.

7.8. Користувач, який порушує строки повернення одержаних документів, може бути переведений на обслуговування під заставу на термін до 1-го року.

7.9. Користувач, який пошкодив або втратив документ, відшкодовує збитки відповідно до п. 3.2. Правил.

8. Правила користування читальними залами

8.1. Читальний зал (структурний підрозділ Бібліотеки з приміщенням для читання і самостійної роботи з документами) надає можливість користуватись друкованими виданнями та іншими документами в межах Бібліотеки.

8.2. Для користування читальними залами необхідно пред'явити Квиток користувача (постійний або разовий).

8.3. Читальні зали надають можливість користуватись будь-яким документом з фонду Бібліотеки.

8.4. Кількість документів, що видаються для опрацювання в читальному залі, не обмежується.

8.5. Цінні видання, обов'язкові та контрольні примірники документів, документи, одержані з інших бібліотек, видаються лише в читальних залах.

8.6. Документи, взяті в читальному залі, забороняється виносити за його межі.

8.7. За нанесені збитки фондам читальних залів користувач несе відповідальність згідно з п. 3.2. Правил.

9. Режим роботи Бібліотеки

Визначається адміністрацією Бібліотеки за погодженням з управлінням культури облдержадміністрації та затверджується “Правилами внутрішнього розпорядку”.

Бібліотека працює:

з 9 до 17 год. щодня, крім суботи (вересень – травень) та з червня по серпень – щодня, крім суботи і неділі.

Дата оновлення: 17.01.2011